Villamos berendezések Tűzvédelmi felülvizsgálata

Univerzális műszer

Univerzális ÉVÉ műszer

EBF Tűzvédelmi felülvizsgálat

 

 

A kisfeszültségű erősáramú villamos berendezések  időszakos tűzvédelmi felülvizsgálata az 54/2014.( XII. 5. ) BM számú rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat alapján.

 

A villamos berendezések időszakos szabványossági –továbbiakban tűzvédelmi –felülvizsgálat elvégzését kötelező hatállyal az 54/2014. ( XII.5) BM számú rendelet 276.§ és 277 § paragrafusai tartalmazzák

A felülvizsgálat gyakorisága robbanásveszélyes helyeken 3 év

Egyéb helyeken 6 évente kötelező.

 

 

Az elektromos berendezések felülvizsgálati eredményéről a vonatkozó előírásoknak megfelelően hitelesített minősítő iratot állítok ki.

A felülvizsgálatok elvégzését szükség esetén rövid határidővel vállalom.

A vizsgálatokat Budapesten és szükség esetén vidéken is vállalom.

Elérhetőség:

REMENYIK SÁNDOR villanyszerelő mester
Biztonságtechnikai felülvizsgáló
Telefon:+36(1)320-3182
Mobil:   +36-20-334-7982

mailto:remenyiks@t-online.hu

mailto:remenyik50@gmail.com

 

A kisfeszültségű erősáramú villamos berendezések időszakos tűzvédelmi felülvizsgálata

A tűzvédelmi felülvizsgálatokat az OTSZ vonatkozó előírásai alapján valamint az MSZ HD 60364 szabvány sorozat ide vonatkozó előírásai alapján végzem

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 276.§.( 2) alapján az időszakos tűzvédelmi felülvizsgálat a lakóépületek – kivéve a fázisonként 32 A-nél nem nagyobb névleges
áramerősségű túláramvédelem utáni áramköröket –, közösségi, ipari, mezőgazdasági és raktárlétesítmények,
továbbá lakókocsik, kiállítások, vásárok és más ideiglenes, vagy áthelyezhető építmények, valamint a kikötők
következő villamos berendezéseire terjed ki:
a) váltakozó áram esetén 1000 V-ot, egyenáram esetén 1500 V-ot meg nem haladó névleges feszültségű
áramkörök,
b) a készülékek belső áramkörét kivéve, minden olyan áramkör, amely legfeljebb 1000 V feszültségű villamos
berendezésből származó, de 1000 V-nál nagyobb feszültségen működik, különösen kisülő lámpa – világítás,
elektrosztatikus szűrőberendezés áramköre, távközlés, jelzőrendszer, vezérlés rögzített energiaátviteli, erősáramú
táphálózata és
c) szabadtéren elhelyezett minden fogyasztói berendezés.
(2) Az alcím előírásai nem vonatkoznak
a) az új berendezések üzembe helyezése előtt vagy üzembe helyezése során szükséges vizsgálatra,
b) az áramszolgáltatói elosztóhálózatokra, a vasutak munkavezetékeire, a járművek villamos berendezéseire és a
bányák mély-szinti, föld alatti erősáramú berendezéseire, továbbá az olyan hordozható berendezésekre, amelyekben bányák mély-szinti, föld alatti erősáramú berendezéseire, továbbá az olyan hordozható berendezésekre, amelyekben
az áramforrás a berendezés részét képezi.
(3) Nem vonatkozik ezen alcím azokra a gyógyászati berendezésekre, amelyek villamos áramnak a gyógyászati
kezeléshez történő felhasználására szolgálnak, továbbá a villamos vontatás készülékeire, beleértve a vasúti
járművek villamos szerkezeteit és a jelzőkészülékeket, az autók villamos szerkezeteire, beleértve a villamos autókat,
a hajófedélzeti, mobil és rögzített partközeli létesítmények villamos berendezéseire, a repülőgépek villamos
berendezéseire, azokra a közvilágítási villamos berendezésekre, amelyek a közcélú hálózat részei.
277. § (1) A villamos berendezés használatbavételét követően a berendezés üzemeltetője, ha jogszabály másként nem
rendelkezik,
a) 300 kilogrammnál vagy 300 liternél nagyobb mennyiségű robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag
gyártására, feldolgozására, tárolására, felhasználására szolgáló helyiség vagy szabadtér esetén legalább
3 évenként,
b) egyéb esetben legalább 6 évenként
a villamos berendezés tűzvédelmi felülvizsgálatát elvégezteti, és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban a
felülvizsgáló által meghatározott határnapig megszüntetteti, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolja.
(2) A tűzvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni.
(3) A telep- vagy működési engedélyhez, bejelentéshez kötött átalakítás vagy rendeltetésváltás során a helyiségben,
épületben elhelyezett villamos berendezéseken a berendezés üzemeltetője a tűzvédelmi felülvizsgálatot
elvégezteti, ha az új rendeltetéshez a jogszabály gyakoribb felülvizsgálatot határoz meg.
(4) A villamos berendezések tűzvédelmi felülvizsgálata, a berendezés minősítése a létesítéskor érvényes vonatkozó műszaki
követelmény szerint történik.
(5) A felülvizsgálat része a villamos berendezés környezetének értékelése és a hely robbanásveszélyes zónabesorolásának
tisztázása.
(6) A felülvizsgálat kiterjed azokra a hordozható berendezésekre is, amelyeket az üzemeltető nyilatkozata szerint a
technológiából adódóan rendszeresen használnak

A kisfeszültségű erősáramú villamos berendezések tűzvédelmi létesítési követelményeit a rendelet XIII,fejezetében szereplő 135.§ és 136.§ paragrafusai rögzítik.

  1. § (1) Az építmény minden, központi normál és biztonsági tápforrásról táplált villamos berendezését, valamint a központi szünetmentes energiaforrásokat úgy kell kialakítani, hogy az építmény egésze egy helyről

lekapcsolható legyen. Az építményrészek külön lekapcsolásának szükségességét és kialakítását a tűzvédelmi szakhatósággal kell egyeztetni.

(2) A tűzeseti lekapcsolást úgy kell kialakítani, hogy a tűzeseti beavatkozás során a tűzeseti fogyasztók csoportjai külön

legyenek lekapcsolhatók, működtetésük az egyéb áramkörök lekapcsolása esetén is biztosítható legyen.

(3) Több tűzszakaszon áthaladó vezetékrendszert úgy kell kialakítani, hogy a tűzeseti lekapcsolással érintett tűzszakaszban

beavatkozó tűzoltót áramütés ne veszélyeztesse.

(4) A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók, főkapcsolók és túláramvédelmi készülékek rendeltetését, továbbá e

kapcsolók ki- és bekapcsolt helyzetét jelölni kell.

  1. § Ha a KK és az MK osztályba tartozó épület villamosenergia-ellátását középfeszültségű rendszer – az épületben több

szinten áthaladó középfeszültségű kábel – biztosítja, akkor

  1. a) az épület teljes középfeszültségű hálózata az épület földszintjén vagy pincéjében elhelyezett kapcsoló helyiségben

lekapcsolható legyen,

  1. b) a –1. szinten és a földszinten elhelyezett transzformátorok kivételével kizárólag száraz transzformátorok kerülhetnek

alkalmazásra,

  1. c) az egyes transzformátorokhoz csatlakozó fogyasztó berendezések a transzformátorokhoz tartozó kisfeszültségű

kapcsoló berendezésben tűzszakaszonként csoportosítva lekapcsolható legyen és

  1. d) a legalsó transzformátorhoz csatlakozó kisfeszültségű kapcsoló-berendezésben a tűzeseti fogyasztók részére külön

fogyasztócsoportokat és külön lekapcsolható leágazásokat kell kialakítani.

 

REMENYIK SÁNDOR villanyszerelő mester
Biztonságtechnikai felülvizsgáló
Telefon:+36(1)320-3182
Mobil:   +36-20-334-7982

mailto:remenyiks@t-online.hu

mailto:remenyik50@gmail.com

 

Lásd még:www.biztonsagtechnika.gportal.hu